วิธีการจัดส่ง โดยลูกค้าสามารถแสดงข้อมูลหลักฐาน ผ่านอุปกรณ์ โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้  อุปกรณ์ it

 เงื่อนไขการจัดส่งและค่าบริการ

 การจัดส่งสินค้า

            1. ค่าจัดส่งสินค้า ตามน้ำหนักของสินค้า

             2. ส่งด่วน ภายใน 3ชม.  (กรุงเทพฯ)  มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 

               ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

    กรณีจัดส่งสินค้าล่าช้าเกินกำหนด บริษัท จะไม่รับผิดชอบ อันเนื่องมาจาก                         –   ลูกค้าไม่ได้เลือกรูปแบบการจัดส่ง

                         –   ไม่มีการทำรายการสั่งซื้อ หรือแจ้งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาตามขั้นตอน,ระยะเวลา และเงื่อนการสั่งซื้อของบริษัทฯ

                         –   สินค้าในรายการคำสั่งซื้อที่ชำระเงินเข้ามาแล้วหมด,สินค้าไม่เพียงพอ (เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งให้ทราบเพื่อเสนอเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน)

                         –   สาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่การจัดส่งหรือขนย้ายสินค้าจากบริษัทฯไปยังลูกค้า

                         –   ลูกค้าเป็นผู้กระทำให้ล่าช้า เช่น การขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลการสั่งซื้อในภายหลังการทำรายการเข้ามา ทำให้ระบบการดำเนินงานภายในของบริษัทฯ                                           
                 ล่าช้ากว่ากำหนด เป็นต้น

                         –   ไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางได้เป็นระยะเวลาเกินกว่า 10นาทีเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงปลายทางไม่เกินเวลาที่กำหนด

                         –    ผู้รับไม่สามารถรับสินค้าได้ หรือขอเลื่อนเวลาการรับสินค้าในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ไปถึงปลายทางภายในระยะเวลาที่กำหนด

                         –    และกรณีอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด อุปกรณ์ it